Lesson 16 – Chinese Pinyin 04

Welcome to Learn Chinese Cairns

ēr         ér         ěr         èr

āng      áng      ǎng      àng

ēng      éng      ěng      èng

īng       íng       ǐng       ìng

ōng      óng      ǒng      òng

iōng     ióng     iǒng     iòng

iāng     iáng     iǎng     iàng

Learn Chinese in Cairns today!
S Chen

About S Chen

Director of My Learning Club Pty Ltd. Owner of Learn Chinese Cairns
This entry was posted in MyLearningClub. Bookmark the permalink.