Qing Wen – English Loan Words in Chinese

Welcome to Learn Chinese Cairns

Key Words/Phrases:

外来词

wàiláicí

loan word

沙发

shāfā

sofa

咖啡

kāfēi

coffee

三明治

sānmíngzhì

sandwich

汉堡包,汉堡

hànbǎobāo, hànbǎo

hamburger, burger

色拉,沙拉

sèlā, shālā

salad

披萨,比萨,比萨饼

pīsà, bǐsà, bǐsàbǐng

pizza

巧克力

qiǎokèlì

chocolate

这是世界上最伟大的发现。

zhè shì shìjiè shàng zuì wěidà de fāxiàn.

This is the world’s greatest discovery.

芝士,起士,奶酪

zhīshì, qǐshì, nǎilào

chees

咖喱

gāli

curry

柠檬

níngméng

lemon

芒果

mángguǒ

mango

布丁

bùdīng

pudding

迪斯科

dísīkē

disco

拉丁舞

lādīng wǔ

Latin dance

莎莎

shāshā

salsa (dance)

探戈

tàngē

tango

华尔兹

huáěrzī

waltz

芭蕾

bālěi

ballet

吉他

jíta

guitar

贝司

bèisī

bass (guitar)

萨克斯

sàkèsī

saxophone

爵士

juéshì

jazz

高尔夫

gāo ěrfū

golf

马拉松

mǎlāsōng

marathon

比基尼

bǐjīní

bikini

迷你裙

mínǐqún

mini skirt

你长得很迷你。

nǐ zhǎng de hěn mínǐ.

You look very cute and petite.

你的车很迷你。

nǐ de chē hěn mínǐ.

Your car is very tiny.

坦克

tǎnkè

tank

克隆

kèlóng

clone

基因

jīyīn

gene

马赛克

mǎsàikè

mosaic, pixelation

不要打马赛克。

bù yào dǎ mǎsàikè.

To not want something pixelated

人名

rénmíng

name of a person

地名

dìmíng

name of a place

加利福尼亚

Jiālìfúníyà

California

密西西比河

Mìxīxībǐ hé

Mississippi River

Learn Chinese in Cairns today!
S Chen

About S Chen

Director of My Learning Club Pty Ltd. Owner of Learn Chinese Cairns
This entry was posted in What's Going On. Bookmark the permalink.

Leave a Reply