Daily Archives: April 17, 2013

Qing Wen – Nouns Becoming Adjectives! (Part 3)

Welcome to Learn Chinese Cairns Key Words/Phrasese 有男人味yǒu nánrén wèimanly, masculine有女人味yǒu nǚrén wèifeminine他看起来很有男人味。tā kàn qǐlái hěn yǒu nánrén wèi.He looks really manly.你怎么像个男人啊?太没有女人味了。nǐ zěnme xiàng gè nánrén a? tài méiyǒu nǚrén wèi le.Why you do you look like a man? You … Continue reading

Posted in What's Going On | Leave a comment